O projekcie

 

Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie w Partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oraz w Partnerstwie z NZOZ Pieczewo Med Anna Doliwa – Adamus Aldona Pawłowska realizuje projekt pod nazwą:

Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne

raka szyjki macicy – subregion olsztyński”

RPWM.10.07.00-28-0005/16

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi 10 Regionalny rynek pracy Działania 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się i obejmuje realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5670 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujące w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego obejmujące powiaty:

 • grodzki Olsztyn,
 • olsztyński,
 • bartoszycki,
 • kętrzyński,
 • lidzbarski,
 • mrągowski,
 • nidzicki,
 • szczycieński

W ramach projektu zostanie zrealizowanych:

 • 60 spotkań edukacyjno informacyjnych ,
 • 8 białych niedziel,
 • 15 mobilnych punktów .edukacyjnych,
 • 5670 badań cytologicznych

Spotkania edukacyjne poprzedzone zostaną działaniami informacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi komunikacji w celu upowszechnienia wiedzy o profilaktyce raka szyjki macicy jak również zachęcą do udziału w badaniach profilaktycznych.

Czas realizacji projektu: 1.06.2017-31.05.2020

Wartość projektu: 963 540, 35 zł

w tym wkład UE: 819 009,30 zł