O projekcie

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie w Partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu oraz Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ZAWADA” z siedzibą w Elblągu realizuje projekt

Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion elbląski”

RPWM.10.07.00-28-0011/16

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5670 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat w subregionie elbląskim województwa warmińsko – mazurskiego obejmującym powiaty:

 • elbląski grodzki ,
 • elbląski,
 • braniewski,
 • iławski,
 • nowomiejski,
 • działdowski,
 • ostródzki.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych:

 • 55 spotkań edukacyjno – informacyjnych, ,
 • 7 białych niedziel,
 • 10 mobilnych punktów informacyjnych,
 • 5670 badań cytologicznych.

Spotkania edukacyjne poprzedzone zostaną działaniami informacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi komunikacji w celu upowszechnienia wiedzy o profilaktyce raka szyjki macicy jak również zachęcą do udziału w badaniach profilaktycznych.

Czas realizacji projektu: 01.06.2017-31.05.2020

Wartość projektu: 777 365, 00 zł

w tym wkład UE: 660 760, 25 zł